نماینده ها

ردیف نام شهر نام نماینده
1 ساری

آقای باكری
آقای بلباسی
آقای محمدپور
آقای بخشی
آقای نوری
آقای روحی نژاد

2 بابل

آقای درزی

3 قائمشهر

آقای شاه حسينی

4 آمل

آقای سعيدی
آقای نورانی
آقای پرستار

5 بابلسر

آقای طرياری

6 نوشهر

آقای آهنگربهان

7 تنكابن

آقای اكبری

8 رامسر

آقايی قديری

9 نور

آقای ديوسالار

10 محمودآباد

آقای دريانی

11 شاهرود

آقای وكيليان

12 نكا

آقای منصوريان

13 جويبار

آقای كريمی

14 بهشهر

آقای پوررمضان

15 بهنمير

آقای نيک نام

16 گلوگاه

آقای سيدانلو

17 لاريم

آقای سهيلی